Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej (KMP Dąbrowa Górnicza) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-14 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Bartłomiej Osmólski, adres poczty elektronicznej rzecznik@dabrowa.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 223 33 lub 723 641 268. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej znajduje się przy ul. Piłsudskiego 11 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Piłsudskiego. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem oraz tablicą informacyjną.

W budynku i okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście główne z poziomu gruntu do holu głównego, nie jest zabezpieczone bramkami. Z holu do recepcji (pomieszczenia dyżurnego), które znajduje się po prawej stronie, prowadzą schody. Przy schodach po lewej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Przycisk przywoławczy do windy znajduje się po lewej stronie windy.

Na paterze po lewej stronie od wejścia znajduje się pokój przyjęć interesantów, w którym mogą być obsłużeni interesanci. Pomieszczenie przystosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózku. W pokoju znajduje się videotelefon CISCO DX20, który umożliwia kontakt z tłumaczem języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego przez policjanta/pracownika i poruszają się tylko i wyłącznie w obecności policjanta/ pracownika.

W budynku na końcu skrzydła zachodniego znajduje się winda.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku oraz część pomieszczeń na I , II i III piętrze.

W budynku znajdują się schody prowadzące do poszczególnych pomieszczeń, których początek i koniec biegu oznaczone są kontrastowo.

Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów, po lewej stronie od punktu recepcyjnego, toaleta jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się na wózku.

Przed budynkiem po prawej stornie od wejścia głównego znajduje się parking dla interesantów, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Komisariat Policji w Dąbrowie Górniczej dzielnica Ząbkowice przy ul. Al. Zwycięstwa 7 - jest nie przystosowany pod względem architektonicznym dla osób z niepełnosprawnościami. Interesanci z niepełnosprawnościami w celu załatwienia sprawy kierowani są do Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Angelika Wilczek, adres poczty elektronicznej angelika.wilczek@dabrowa.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 222 26 lub 798 030 100.

Powrót na górę strony